Algemene Voorwaarden

Cazimir Advocaten doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en cliënt is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening van een advocaat is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten.

Algemene informatie
Cazimir Advocaten is een burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Greenhouse BXL, Berkenlaan 8a bus 4, 1831 DIEGEM, en is ingeschreven in Brussel bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0819.828.459. Cazimir Advocaten heeft drie vestigingseenheden, met name in Diegem (KBO 2.182.601.948), in Kortrijk (KBO 2.182.602.443) en in Antwerpen (KBO 2.215.915.015).

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten werkzaam bij Cazimir Advocaten ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en Cazimir Advocaten, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten werkzaam bij Cazimir Advocaten.
In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de bestuurders van Cazimir Advocaten. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Overeenkomst
De advocaten werkzaam bij Cazimir Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Cazimir Advocaten, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer.
Cazimir Advocaten is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden. Wanneer een advocaat verbonden aan Cazimir Advocaten een dossier in eigen beheer behandelt, is evenwel uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn cliënt.
De overeenkomst tussen Cazimir Advocaten en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat Cazimir Advocaten haar dienstverlening aanvangt.

Voorwerp van de dienstverlening
De dienstverlening van Cazimir Advocaten kan ondermeer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber.
Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Cazimir Advocaten bij aanvang van de werkzaamheden duidelijk overleggen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan.
De verbintenissen van Cazimir Advocaten zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

Interne taakverdeling
Tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, is Cazimir Advocaten vrij om dossiers of bepaalde aspecten ervan intern te verdelen onder haar medewerkers-advocaten. Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de cliënt. Waar nodig wordt gewerkt in teamverband. De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.

Informatie
De cliënt verstrekt aan Cazimir Advocaten, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van Cazimir Advocaten, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. Cazimir Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.
In geval de cliënt na hiertoe te zijn verzocht door Cazimir Advocaten nalaat binnen de gestelde periode de gevraagde info te verschaffen of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt Cazimir Advocaten zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.
Het voeren van juridische procedures brengt bepaalde kosten met zich mee, waaronder naast de eigen advocatenkosten, de gerechtskosten. In principe dient (in burgerlijke zaken) de in het ongelijk gestelde partij de (gerechts)kosten te dragen. Deze kosten omvatten doorgaans de dagvaardingskosten en een rechtsplegingsvergoeding, d.i. een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt vastgesteld volgens bepaalde regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen. Voor andere procedures - strafprocedures, administratieve procedures... - gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels.

Beroep op derden
Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan Cazimir Advocaten. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een (inleidings)zitting, ...) door een plaatselijke advocaat.
Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt. Onverminderd dit overleg, is Cazimir in de uitvoering van haar opdracht, door de cliënt als lasthebber steeds gemandateerd om dergelijke dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de cliënt, in welk geval de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de cliënt zal uitgereikt worden en die factuur door de cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker dient te worden voldaan.

Vergoeding
§1. Cazimir Advocaten zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek aanrekenen aan de cliënt d.m.v. een staat van erelonen en kosten. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.
§2. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een vast bedrag door Cazimir Advocaten bepaald, waarbij naast de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak, in hoofdzaak rekening wordt gehouden met de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en met het basisuurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten.
Cazimir Advocaten bepaalt het basisuurtarief eveneens in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat in de betrokken rechtsmaterie en het dringend karakter van de opdracht.
De basisuurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen bovendien steeds worden aangepast, op individuele basis per advocaat. De cliënt kan steeds alle geactualiseerde basisuurtarieven opvragen bij Cazimir.
Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, ... aangerekend onder de post administratiekosten, onder de vorm van een forfaitair kostenpercentage van 8% op de aangerekende erelonen.
Cazimir Advocaten en de cliënt kunnen onderling - bijvoorbeeld voor onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken - andere formules voor de berekening van de erelonen en de administratiekosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in:
de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;
de aanrekening van enkel intresten, schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief kunnen worden gerecupereerd door de cliënt).
De kosten die Cazimir Advocaten heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van toepassing).
§3. Cazimir Advocaten behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een provisiestaat verstaan.
Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan Cazimir Advocaten voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.
§4. De vermelding van een staat van erelonen en kosten in de boekhouding van Cazimir Advocaten geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.
§5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een staat van erelonen en kosten dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.
§6. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle ereloonstaten betaalbaar op de zetel van Cazimir Advocaten, zonder korting, binnen 15 dagen na factuurdatum.
Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat heeft Cazimir Advocaten, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (b) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van volledige betaling evenals (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.
Tevens heeft Cazimir Advocaten in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Cazimir Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.
§6. Indien Cazimir Advocaten in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt Cazimir Advocaten haar staten van erelonen en kosten heeft opgemaakt.
Derdengelden
§1. Cazimir Advocaten stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien Cazimir Advocaten een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
§2. Cazimir Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan op de hoogte.
§3. Cazimir Advocaten stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Klachten
Indien u een klacht hebt over ons kantoor of ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, is het wenselijk die eerst te bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt.
Indien dit overleg niet tot een voor de cliënt bevredigende oplossing leidt, dan kan hij terecht bij Wim Vermeulen (wim.vermeulen@cazimir.be), Nathalie Labeeuw (nathalie.labeeuw@cazimir.be), Olivier De Keukelaere (olivier.dekeukelaere@cazimir.be) of Tim Melis (tim.melis@cazimir.be), die de klacht zal onderzoeken en waar mogelijk bemiddelen om tot een oplossing te komen.

Aansprakelijkheid
§1. Alle advocaten van Cazimir Advocaten en Cazimir Advocaten zijn via de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, via de Orde van Advocaten bij de Balie te Kortrijk dan wel via de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij nv Amlin Europe. De beroepsaansprakelijkheid van Cazimir Advocaten en van de advocaten werkzaam bij Cazimir Advocaten is onder deze polis beperkt tot het verzekerde bedrag van € 1.250.000,00 per schadegeval.
§2. De cliënt vindt voormelde verzekering van Cazimir Advocaten en haar advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van Cazimir Advocaten en/of haar advocaten en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Cazimir Advocaten en haar advocaten onder voormelde polis effectief gedekt en verzekerd zijn.
§3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van Cazimir Advocaten, haar advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 7.500 per schadegeval. Indien echter het gebrek aan dekking het gevolg is van een fout van Cazimir Advocaten of haar advocaten of aangestelden, wordt hun globale aansprakelijkheid beperkt tot vier maal voormelde bedragen.
§4. Cazimir Advocaten en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.
§5. Onverminderd voorgaande zijn Cazimir Advocaten en haar advocaten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, indien hen opdracht werd verleend namens en voor rekening van de cliënt. In zodanig geval kan Cazimir Advocaten derhalve ook niet hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met dergelijke derde tot betaling van welkdanige vergoeding aan de cliënt.
§6. Niettegenstaande Cazimir Advocaten redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Cazimir Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Cazimir Advocaten.

Intellectuele eigendomsrechten
Het is de cliënt niet toegestaan om de door Cazimir Advocaten gemaakte adviezen, nota's, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan Cazimir Advocaten toegekende opdracht.

Beëindiging
§1. Zowel de cliënt als Cazimir Advocaten hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.
De cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Cazimir Advocaten maakt een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt.
Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan Cazimir Advocaten zich beroepen op haar retentierecht alvorens haar dossier aan de cliënt over te maken.
§2. Cazimir Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.
Archivering
Cazimir Advocaten archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft Cazimir Advocaten het recht om het dossier te vernietigen.

Wijziging
Cazimir Advocaten behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
§1. Alle overeenkomsten tussen Cazimir Advocaten en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.
Alle advocaten bij Cazimir Advocaten zijn onderworpen aan (a) de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be en (b) aan de reglementen van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrussel.be, dan wel de reglementen van de Orde van Advocaten te Kortrijk, die geraadpleegd kunnen worden op www.baliekortrijk.be, dan wel de reglementen van de Orde van Advocaten te Antwerpen, die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be, afhankelijk bij welke balie de betrokken advocaat ingeschreven is (supra, artikel 1)
§2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.
§3. Voor ereloongeschillen bestaat, afhankelijk van de betrokken vestigingseenheid van Cazimir Advocaten (te Brussel, Antwerpen dan wel Kortrijk), een buitengerechtelijke geschillenregeling via:
de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel: de website www.baliebrussel.be > uw advocaat > wat bij onenigheid met mijn advocaat?
de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen: de website www.balieantwerpen.be > een advocaat > erelonen > klachten
de Orde van Advocaten bij de Balie te Kortrijk: de website www.baliekortrijk.be > balie > erelonen > betwisting
Voor tuchtzaken is, afhankelijk bij welke balie de betrokken advocaat ingeschreven is, volgende stafhouder bevoegd:
de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel: Stafhouder balie Brussel, Gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel
de Orde van Advocaten te Antwerpen: Stafhouder balie Antwerpen, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen.
de Balie van Kortrijk: Stafhouder balie Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk.
§4. Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Cazimir Advocaten en de cliënt.

COOKIE-BELEID

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.


PRIVACY-BELEID

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.